Privacybeleid

Algemeen

Band ‘81/Beats&Boogies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoons-gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Band ‘81/Beats&Boogies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Band ‘81/Beats&Boogies zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit document, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u contact opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden, bestuursleden, musical director en gastmuzikanten

Band ‘81/Beats&Boogies registreert de volgende persoonsgegevens van haar leden, bestuursleden, musical director en gastmuzikanten:

 • voor- en achternaam
 • adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats, woonland)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • IBAN-nummer

 

Naast de bovenstaande persoonsgegevens wordt door Band ‘81/Beats&Boogies van haar leden de volgende informatie bijgehouden en vastgelegd:

 • soort lidmaatschap (bestuurslid, erelid, etc.);
 • ingangs- en einddatum lidmaatschap;
 • muziekinstrument.

 

De bovenstaande persoonsgegevens van leden worden door Band ‘81/Beats&Boogies verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden waaronder het innen van contributies;
 • het aanvragen van gemeentelijke subsidie;
 • het aanvragen van insignes bij muziekbonden wegens een jubileum;
 • verspreiding van verenigingsnieuws (w.o. informatie over optredens en repetities in My Orchestra)
 • het bijhouden van presentielijsten.

 

Voor in- en uitschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel vraagt Band ‘81/ Beats&Boogies aan bestuursleden aanvullend de volgende persoonsgegevens:

– geboorteplaats;

– BSN-nummer;

– kopie paspoort of identiteitsbewijs.

Grondslag voor deze gegevensverwerking is de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 

Voor gastmuzikanten worden de persoonsgegevens enkel verwerkt voor administratieve doeleinden.

 

Door Band ‘81/Beats&Boogies kan foto- of filmmateriaal van de leden, bestuursleden, musical director en gastmuzikanten gebruikt worden voor publicaties om de vereniging onder de aandacht te brengen. Hiertoe wordt alleen foto- of filmmateriaal gebruikt van aan de muziekvereniging gekoppelde activiteiten. Band ‘81/Beats&Boogies verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, religie, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. 

 

Band ‘81/Beats&Boogies verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens wanneer leden, bestuursleden en gastmuzikanten daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit doen zij door ondertekening van de privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens van de musical director die in opdracht van de vereniging werkt worden door Band ‘81/Beats&Boogies verwerkt ten behoeve van het uitvoering geven aan de overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst is tevens grondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking.

 

Voor de registratie van persoonsgegevens ten behoeve van eerdergenoemde doeleinden kunnen ledenoverzichten worden opgesteld (Excel, Word). Daarnaast zijn persoonsgegevens van leden, bestuursleden, musical director en gastmuzikanten opgeslagen in de mailcontacten van de vereniging en in het agenderingssysteem My Orchestra. 

De secretaris, als functionaris gegevensbescherming, de penningmeester en de beheerder van My Orchestra verwerken of gebruiken persoonsgegevens van leden ten behoeve van hierboven aangegeven doeleinden. 

 

Verwerking van gegevens van sponsoren

Band ‘81/Beats&Boogies registreert de volgende gegevens van haar sponsoren: 

 • bedrijfsnaam;
 • logo;
 • contactpersoon;
 • adresgegevens ((straat, huisnummer, postcode, woonplaats, woonland)  
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • soort sponsorovereenkomst.

 

Bedrijfsgegevens van sponsoren worden door Band ‘81/Beats&Boogies verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het maken van sponsorafspraken;
 • het innen van sponsorbijdragen;
 • informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze gegevensverwerking is de Sponsorovereenkomst.

 

De secretaris, als functionaris gegevensbescherming en de penningmeester verwerken of gebruiken de geregistreerde gegevens van sponsoren. 

 

De bedrijfsgegevens van begunstigers zijn vastgelegd in een separaat bestand (Excel). 

 

Beveiliging van gegevens

Band ‘81/Beats&Boogies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van leden, bestuursleden en de musical director te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Voorbeelden hiervan zijn:

 • verwerkers van persoonsgegevens gebruiken legitieme software, gebruiken unieke wachtwoorden en gebruiken antivirussoftware/firewall;
 • verwerkers van persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding van informatie. Het is hen dan ook verboden op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm ook, de geregistreerde persoonsgegevens beschikbaar te stellen wanneer dit niet bijdraagt tot de eerdergenoemde doelstellingen;
 • buiten de aangegeven doelstellingen worden persoonsgegevens nooit aan derden verstrekt tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is;
 • wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn en archivering van gegevens

De persoonsgegevens worden door Band ‘81/Beats&Boogies opgeslagen ten behoeve van hiervoor genoemde verwerking(en) gedurende het actieve lidmaatschap, de looptijd van de overeenkomst van opdracht of sponsorovereenkomst. Na beëindiging hiervan worden de gegevens gearchiveerd en niet meer gebruikt voor enige gegevensverwerking.

 

Uw rechten omtrent uw eigen gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.  Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Band ‘81/Beats&Boogies. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.  U heeft altijd het recht om de toestemming die u heeft verleend om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover eerst contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Contactgegevens

Als u naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op: 

Band ‘81/Beats&Boogies
1e Graaf van Loonstraat 40
5921 JC VENLO
info@beats-boogies.nl